Общи Условия

Онлайн Мениджър на Репутация в Реално Време

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия уреждат достъпа и използването на уебсайта www.rateup.net, приложенията, съдържанието, информацията и услугите („Уебсайта“), находящи се в интернет страницата www.rateup.net, собственост на RateUp Ltd. (“RateUp”). МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО, РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА. Уебсайтът е уеб базиран маркетинг инструмент за събиране на клиентски оценки и коментари в реално време.
Достъпът до, регистрацията и използването на Уебсайта представлява съгласие и пълно приемане на настоящите Общи условия от Ваша страна. В случай, че не приемате настоящите Общи условия, следва да не осъществявате достъп до или да използвате Уебсайта. RateUp е оправомощено по собствена преценка във всеки един момент да прекрати настоящите Общи условия или достъпа Ви до Уебсайта, като настоящите Общи условия не създават задължение на RateUp да поддържа Уебсайта за определен период от време.
RateUp е оправомощено да изменя настоящите Общи условия по начин и време, определени по преценка на RateUp. Измененията в настоящите Общи условия влизат в сила от датата на публикацията им в www.rateup.net. Осъществяването на достъп до или използването на Уебсайта след публикацията на измененията на Общите условия се приема за съгласие и приемане на реализираните изменения. В случай че някоя разпоредба от настоящите Общи условия е нищожна или недействителна, ще се счита за неписана, като нищожността или недействителността на отделна разпоредба не повлича нищожността или невалидността на настоящите Общи условия.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Нямате право да: (а) премахвате каквито и да е знаци или информация за наличие на авторски права, права на индустриална собственост или права на собственост, поставени в Уебсайта; (б) възпроизвеждате, изменяте, създавате производни произведения на базата на, разпространявате, лицензирате, отдавате под наем, продавате, препродавате, прехвърляте, да показвате публично, излъчвате, предавате, стриймвате или по друг начин да използвате Уебсайта или съдържание в Уебсайта, освен ако изрично не сте получили разрешение от RateUp; (в) да декомпилирате, проучвате начина на създаване или разделяте на отделни части Уебсайта; (г) да затруднявате по какъвто и да е начин функционалността и работата на Уебсайта; (д) да осъществявате опити за непозволен достъп до или да увредите Уебсайта или свързани с него системи и мрежи; (е) при регистрация или използване на Уебсайта да въвеждате неверни, неточни или чужди данни, както и да използвате материали, произведения или информация, принадлежаща на трети лица без разрешението им.
Уебсайтът може да бъде посещаван и разглеждан, без да е необходима предварителна регистрация. За използването на определени функционалности на Уебсайта всеки потребител следва да осъществи регистрация съответно на потребител или на бизнес потребител.

   1. Реигстрация на потребител
  За да бъдете обикновен потребител в Уебсайта, трябва да изберете пол и да попълните в регистрационната форма за потребител име, фамилия, e-mail и парола. След въвеждането на всички необходими данни се създава вътрешен акаунт, който позволява изпращането на съобщения, коментари или оценки за бизнес потребителите в мрежата, както и разглеждането на бизнес профили и оценяването им.
  След създаването си акаунтът, както и направените чрез него действия в Уебсайта, не могат да бъдат изтрити самостоятелно от потребителя. За деактивиране на създаден акаунт потребителят следва да отправи изрично изявление в този смисъл до RateUp на admin@rateup.net. За активация на вече деактивиран акаунт потребителят следва да отправи изрично изявление в този смисъл до RateUp на admin@rateup.net.
   2. Регистрация на бизнес потребител
    Бизнес потребител е всеки един търговец, регистрирал се с акаунт „бизнес“, след коректно попълване на регистрационната форма за бизнес потребител. Акаунтът се създава след преглед и потвърждаване от администратор на RateUp.
    Всеки бизнес потребител трябва да представи коректни данни, за да бъде одобрен и оформен неговия акаунт с опция за оценяване.
    За извършване на регистрация бизнес потребителят трябва да въведе следните данни:
      1. Избор на ценови пакет.
      2. Вътрешна информация.
      3. Публична информация.
      4. Бизнес Категория.
      5. Бизнес Ключови думи.
      6. "Rate UP", Критерии.
      7. Дизайн на сателитна джаджа за репутация.
    След одобрение от администратор бизнес потребителят вече може да използва коректно системата за онлайн репутация "Rate UP".
    Според вида си ценови пакет бизнес потребителят може да притежава различни видове екстри. Бизнес акаунтът се деактивира при незаплащане на ценовия пакет в 7-дневен срок от създаването на акаунта.
    След създаването си акаунтът, както и направените чрез него действия в Уебсайта, не могат да бъдат изтрити самостоятелно от бизнес потребителя. За деактивиране на създаден акаунт бизнес потребителят следва да отправи изрично изявление в този смисъл до RateUp на admin@rateup.net. За активация на вече деактивиран акаунт бизнес потребителят следва да отправи изрично изявление в този смисъл до RateUp на admin@rateup.net.

ЦЕНОВИ ПАКЕТИ ЗА БИЗНЕС ПОТРЕБИТЕЛИ

Цените на отделните пакети, предоставяни на бизнес потребителите, са тези, посочени на Уебсайта към момента на регистрация в регистрационната форма за бизнес потребители, освен в случаи на очевидна грешка.
Цените са посочени във валутата, посочена на Уебсайта, и включват ДДС. Пакетите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на Уебсайта. RateUp не носи отговорност за каквито и да било такси за обмяна или превалутиране на валута или за заплащане по електронен път, прилагани от банката издател на кредитна или дебитна карта, използвани от потребителя. Такива такси се поемат за сметка на потребителя.
Фактури се издават само на името на лицето, на което е регистриран бизнес профилът.Цените на пакетите и други разходи могат да бъдат променяни по всяко време, но такива промени няма да засягат вече създадени акаунти.
За заплащане на избрания ценови пакет бизнес потребителя може да използва един от методите на плащане, посочени на Уебсайта, при условията, описани там.
При плащане потребителят е обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на доставчика си на платежни услуги.
RateUp не носи отгoворност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна-доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира.

СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Уебсайтът съдържа информация за услуги на трети лица, както и съдържание, предоставено от трети лица (включително рекламни съобщения), върху които RateUp не осъществява контрол. RateUp по никакъв начин не гарантира или потвърждава информацията, предоставена за услугите на трети лица или съдържанието, предоставено от трети лица, като RateUp не носи отговорност по отношение каквато и да е информация, предоставена за услуги или продукти на трети лица, включително по отношение истинността й.

СОБСТВЕНОСТ

Уебсайтът е изключителна собственост на RateUp. Нито настоящите Общи условия, нито използването на Уебсайта Ви или реализирането на регистрация в Уебсайта предоставят каквито и да е права върху (а) Уебсайта, негови отделни части или съдържание; (б) фирменото наименование, лого, търговски марки, наимeнования на услуги или продукти на RateUp или партньори на RateUp.

ДОСТЪП ДО МРЕЖАТА И УСТРОЙСТВА

Потребителят е отговорен за осигуряване на достъп до мрежата, необходима за реализиране на достъп до Уебсайта. RateUp не гарантира по никакъв начин, че Уебсайтът или негови отделни части ще функционират на дадени устройства или специфичен хардуер. Освен това работата и функционирането на Уебсайта могат да бъдат затруднени или забавени поради използваната интернет връзка или електронно средство от потребителя.

ОТГОВОРНОСТ И ПРАВОМОЩИЯ НА RATE UP

Съдържанието на Уебсайта се предоставя „както е“ и „както е предоставено“. RateUp се освобождава от каквато и да е отговорност и по никакъв начин не гарантира или потвърждава, пряко или косвено, годността на съдържанието за определена цел, истинността му или съответствието му със закона. В допълнение, RateUp по никакъв начин не гарантира или потвърждава, точността, актуалността, наличността, сигурността или надеждността на Уебсайта, съдържанието му или че Уебсайтът няма да съдържа неточности или грешки. Уебсайтът представя само и единствено репутация за услуги и бизнеси, която се генерира спрямо потребителски гласове и въведени данни, като по никакъв начин не се гарантира достоверността на информацията.
RateUp, служителите му, представители, управители и контрагенти, не носят отговорност за каквито и да е вреди, произтичащи от или във връзка с (а) извършено нарушение от Ваша страна на настоящите Общи условия; (б) извършено нарушение от Ваша страна на права на трети лица, включително права на интелектуална собственост; (в) използване на съдържание на трети страни от Уебсайта.
RateUp не носи отговорност за неправилно въведени данни и манипулирани резултати.
RateUp има право да спре достъпа до акаунти и бизнес акаунти, в случай че са установени измамни техники или методи на действие, които застрашават положението, живота на хората и правилното функциониране на Уебсайта.
RateUp не носи отговорност за достоверността на създадени потребители и бизнес потребители.
RateUp не носи отговорност, в случай че върху системата въздействат хакерски намеси и форсмажорни фактори.
RateUp няма да предоставя на трети лица каквато и да е вътрешна информация свързана и обвързана с потребители и бизнес потребители.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

За целите на настоящия раздел следните термини ще имат посоченото значение: „Съдържание“ ще означава каквото и да е съдържание в Уебсайта, включително, без изброяването да е изчерпателно, лого, икони, търговски марки, текстове, графичен текст, графики, фотографски изображения, снимки, звуци, илюстрации, музика, мнения, забележки, коментари, произведения на изкуството, връзки, въпроси, предложения, информация или други материали, включително материали, информация, съдържание или рекламни съобщения, предоставени от трети страни.
„Съдържание на RateUp“ означава Съдържание, собственост на или използвано от RateUp в Уебсайта, с изключение на Съдържание, предоставено от трети лица.
С настоящите Общи условия RateUp разрешава на всеки потребител да използва Съдържанието и Съдържанието на RateUp по следния начин:
Да разглеждате Съдържанието на RateUp единствено за лични и нетърговски цели;
Да разглеждате Съдържанието, до което имате достъп, единствено за лични и нетърговски цели.
Нямате право да използвате, копирате, изменяте, адаптирате, създавате производни произведения, разпространявате, лицензирате, отдавате под наем, продавате, прехвърляте, публичното да представяте или показвате, възпроизвеждате, предавате, излъчвате или по какъвто и друг начин да използвате уебсайта, Съдържанието на RateUp или Съдържанието, освен ако изрично друго не е посочено в настоящите Общи условия.
RateUp е изключителен носител на всички права, включително права на интелектуална собственост, върху Уебсайта и Съдържанието на RateUp.
RateUp не носи отговорност за извършени нарушения на права на интелектуална собственост чрез Съдържанието, предоставено от трети лица.
RateUp е собственик на всички генерирани данни в мрежата и на Съдържанието и може да ги използва с цел на вътрешни маркетинг проучвания и услуги.

ЛИЧНИ ДАННИ

Регистрацията в Уебсайта е доброволно. При регистрацията си всеки потребител се регистрира на страницата на Уебсайта, като предоставя данните, посочени в раздел „Използване на Уебсайта“.
RateUp ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че потребител откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, регистрацията му в Уебсайта се преустановява.
С регистрацията си в Уебсайта потребителят се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от RateUp.
RateUp не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Уебсайта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.
RateUp декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен в случаите, когато това е предвидено в закон.
Всеки потребител има право на достъп до обработваните от RateUp негови лични данни и право да поиска от RateUp заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до RateUp на admin@rateup.net

НИЩОЖНОСТ НА НЯКОИ ОТ РАЗПОРЕДБИТЕ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

В случай че някоя разпоредба от настоящите Общи условия е нищожна или недействителна, ще се счита за неписана, като нищожността или недействителността на отделна разпоредба не повлича нищожността или невалидността на настоящите Общи условия.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящите Общи условия са регулират и тълкуват в съответствие с приложимото българско право.

Имате нужда от помощ, Започнете от тук

Вход:

Едно от предимствата да използвате "Rate UP" за Вашия Бизнес

Използвате "Rate UP" от всички видове смарт устройства с лекота